facebook twitter menu close search

Hasiči Protivanov

Rozdíl mezi JSDH a SHČMS

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Protivanov, celým názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Protivanov, je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany ve smyslu § 75 zákona 133/1985 Sb. Podílí se na preventivní činnosti, má na starosti výchovnou činnost mládeže na úseku požární ochrany a významnou měrou se podílí také na kulturním a společenském životě v obci. (plesy, jarmark, dětský den, soutěže v požárním sportu, aj.. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Protivanov je po právní stránce organizační jednotkou - pobočným spolkem občanského sdružení SH ČMS a je povinen se také řídit stanovami SH ČMS.  Po stránce ekonomické je sbor samostatnou účetní jednotkou - provoz je financován z členských příspěvků a ze zisků z kulturních akcí a ostatních aktivit sboru. Členství v této organizaci je dobrovolné. Sbor může po dohodě také využívat budovu požární zbrojnice a některou požární techniku pro svoje potřeby.

JSDH Protivanov - Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Protivanova. Jednotka SDH není podřízena občanskému sdružení, jak se možná podle názvu zdá. Jednotka je ze zákona o požární ochraně 133/1985 Sb. zřizována obcí a z právního hlediska se nejedná o samostatný ekonomický subjekt, ale o součást obce - je totiž organizační složkou obce. JSDH také nevlastní žádné hasičské vozidla, techniku, vybavení, hasičskou zbrojnici  - vše je v majetku obce a JSDH o tento majetek pouze pečuje a využívá jej k řešení mimořádných událostí a k činnostem, spojenými s požární ochranou obce.. Z toho je jasné, že JSDH ani není ekonomicky aktivní subjekt, ale veškerý její provoz financuje obec ze svého rozpočtu. V čele jednotky je velitel, který je přímo podřízen zřizovateli (u nás starostce městyse) a ostatní členové (u nás jich je 20). Členové sice vstupují do jednotky dobrovolně, ale mají s obcí uzavřen pracovně právní vztah - dohodu o členství, kde jsou přesně definovány práva a povinnosti každého člena. Všichni musí být pravidelně prověřování ze zdravotní i odborné způsobilosti. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena do IZS a její činnost řídí Hasičský záchranný sbor ČR. Tohle jsou právě ti hasiči, kteří vyráží hasit požáry a pomáhat u dopravních nehod či jiných událostí.. Dle zařazení do kategorizace JPO (v našem případě JPO II/1) se jednotka podílí na řešení mimořádných událostí, požárů, dopravních nehod, aj.